לוגו אנקורי קישור לאתר חיצוני לוגו מרכז ישיבות בני עקיבא

תקנון

משתמש נכבד,

אנו מודים לך כי בחרת להיכנס לאתר משרד התחבורה, לרבות כל השירותים המוצעים באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות הטלפון הסלולרי.
 
א. כללי:
1. מטעמי נוחות , כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מכוון לנשים וגברים יחד.
2. מסירת פרטים כוזבים , שימוש בשם בדוי , לרבות התחזות כאדם אחר, מהווים עבירה פלילית.
3. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפנות לערכאות המשפטיות ולגורמים מוסמכים על פי חוק כנגד משתמשים אשר יעשו שימוש באתר בניגוד לחוק.
4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה ואת כללי ההתקשרות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש , ותנאים חדשים אלו יחייבו את המשתמש מרגע פרסומם באתר.
5. הכותרות בתקנון זה הינן לצורך נוחות בלבד.
 
ב. משמעות התקנון:
1. על המשתמשים באתר לקרוא את התקנון בטרם השימוש באתר , לצורך הבנה של היחסים בינו לבין מפיעלת האתר וההיכרות עם התנאים לשימוש באתר.
2. לציין, כי גלישה באתר או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצע או יבצע באתר.
3. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 
ג. הדין החל וסמכות השיפוט:
1. על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו , יחולו דיני מדינת ישראל. תקנון זה יפורש על פיהם וכל סכסוך או שאלה משפטית שתתעורר להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב יפו בלבד. 
2. על תנאי שימוש אלה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970.
 
ד. אחריות המשתמש:
1. אחריות השימוש בשירות התשלומים ובאתר הינו על המשתמש בלבד.
2. למפעילת האתר לא תהיה אחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהוא כתוצאה משימוש בשירות התשלומים ו/או בכרטיס האשראי, לרבות שימוש לרעה או שימוש בלתי מורשה בכרטיס האשראי אשר פרטיו נמסרים לשם ביצוע תשלום באמצעות שירות התשלומים.
3. מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם עקב תקלה או פגם בתוכנה המפעילה את שירות התשלומים, תקלות בתקשורת, תקלות תשתית , פגיעות חבלניות במערכות השונות וכיוצא בזאת.
4. משתמש המבצע תשלום באמצעות אתר זה אין בכך על מנת להטיל חבות ו/או אחריות כלשהיא על מפעילת האתר בכל הנוגע לתכנים ולחומרי הלימוד למבחני התיאוריה המעשיים של משרד התחבורה, לרמות הקושי שלהם, ולמידת הצלחת המשתמש בהם וכיוצא בזאת.
 
ה. מסירת מידע ופרטים ע"י המשתמש:
1. כל פרטי המידע והפרטים שהמשתמש מוסר במהלך השימוש באתר זה יכול וישמרו במאגרי המידע , בהתאם לחוק הגנת הפרטיות , התשמ"א 1981 .
2. מפעילת  האתר מחויבת לשמירת הפרטיות של המשתמשים והיא תימנע מלהפיץ את המידע שנמסר על ידי המשתמש , למעט פרטים שנדרשו על ידי חברת הסליקה ו/או חברת האשראי ו/או רשות מוסמכת על פי חוק.
3. מבלי לגרוע מהאמור כדלקמן , משתמש הנכנס לאתר ומבצע תשלום באמצעות אתר זה , מסכים ומאשר למפעילת האתר להעביר כל מידע שהיא תידרש להעביר על ידי חברת הסליקה ו/או חברת האשראי ו/או רשות מוסמכת על פי חוק, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר ו/או חברות בנות ו/או חברות שעובדות עם מפעילת האתר ו/או קשורות אליה.
 
ו. תנאים מקדמים ומצטברים לביצוע פעולה ע"י משתמש :
המשתמש רשאי להשתמש באתר ובשירות התשלומים בכפוף לתנאים המצברים כדלקמן:
1. המשתמש הינו תושב מדינת ישראל או אזרח מדינת ישראל ומחזיק תעודת זהות בתוקף , או שהמשתמש הינו אישיות משפטית פעילה שנוסדה בישראל ורשאית לבצע פעולות על פי חוק במדינת ישראל.
2. המשתמש הינו אדם או תאגיד או אישיות משפטית הכשירה לבצע פעולות משפטיות.
3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי בתוקף שהונפק בישראל אצל אחת מחברות כרטיסי האשראי הנמצאות בישראל כדין ו/או הפועלות בישראל כדין ,
 או שלמשתמש יש הרשאה מפורשת מבעל כרטיס האשראי שעונה על התנאים כדלקמן - לעשות שימוש בכרטיס האשראי שלו והוא אינו בא בניגוד לחוזה כרטיס החיוב בין הלקוח לבין המנפיק כאמור בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986.
 

ז. תנאים מקדימים לאישור פעולה שבוצע ע"י משתמש:
1. המשתמש מצהיר כי ברור לו כי תנאי מקדים לאישור פעולה שביצע מותנה ובכפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי שבאמצעותה ביצע את התשלום באתר, ואישור של חברת כרטיסי האשראי הינו תנאי הכרחי לביצוע התשלום באתר זה וזאת מלי לגרוע מכל האמור לעיל.
2. כל ביטול של תשלום כלשהוא ששולם באתר באמצעות מערכת התשלומים יהיה לפי האמור בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986.